Pedagogická koncepce

 • Volný čas a prostor

  Každé dítě potřebuje každý den čas řídit si vlastní hru a být samo se sebou.

 • Otevřenost a porozumění

  Vnímat a chápat odlišnosti, nebát se udělat chybu, ale neustále se snažit o rozvoj.

 • Nápomocnost

  Být tam, když to situace potřebuje, vidět a naslouchat, pomáhat a motivovat. Být spolu, v týmu, ve skutečném životě.

 • Pedagog je průvodce

  Pedagog je průvodce, nemá dominantní postavení, zná sám sebe, je vnitřně svobodný a spokojený, zná své limity a nebojí se požádat o radu a pomoc.

 • Inspirace v konceptech

  Ctíme mnoholeté zkušenosti jiných a inspirujeme se například koncepcí Montessori pedagogiky, Waldorfské pedagogiky, Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogiky, Pomalým rodičovstvím, Svobodnou hrou a dalšími.

 • Pedagog jako vzor

  Děti se přirozeně učí nápodobou. Je důležité, aby děti měly správné vzory, proto je samozřejmostí, že jsou průvodci k dětem a k sobě navzájem laskaví, empatičtí a navzájem si naslouchají. Tento láskyplný vztah dává dětem pocit bezpečí a jen v takovém prostředí se dítě může optimálně rozvíjet a zrát.

 • Metody prožitkového učení – snažíme se, aby dítě došlo k vlastním závěrům pomocí prožité zkušenosti, tzn. aby si vše mohlo ohmatat, zakusit a prožít, než abychom dětem předkládali hračky a hotové informace. Přirozeně vycházíme z konceptu lesních mateřských školek.

 • Podpora přirozeného pozorování, experimenty – co nejvíce pracujeme s přírodními materiály, podporujeme tak fantazii, tvořivost a probouzíme v dětech lásku k přírodě.

 • Volná hra – podporuje samostatnost, kreativitu a komunikativnost. Děti si při volné hře budují vztahy k ostatním. Učí se, aniž by si to uvědomovaly a tak si dovednosti a vědomosti nejlépe zapamatují.

 • Rituály – každý den je doprovázen rituály, které dávají dětem pocit jistoty a bezpečí, utvářejí jasné hranice a pomáhají dětem lépe se orientovat v čase. Takovým rituálem je například ranní kruh, čtení a vyprávění pohádek a příběhů při odpoledním odpočinku, říkanky při přivítání a při obědu, hraní na flétnu jako svolávání dětí apod.

Průvodci

Magda

Lenka

Martina

Denisa

Každé dítě má svou silnou stránku, kterou se snažíme objevit a rozvíjet. Chceme, aby se u nás cítily dobře všechny děti, ať už s nadáním sportovním, hudebním, výtvarným, přírodovědným, řemeslným. Proto se i my průvodci snažíme stále vzdělávat, jako členové Asociace lesních školek máme možnost využít jejich nabídku vzdělávacích programů jako Letní škola pro pedagogy, Školka blízká přírodě, Přírodní pedagogika, Pedagogicko-psychologické minimum a řadu dalších otevřených kurzů.